Koolielu

Kodukord


Kinnitatud 31.augutil 2018 dir. kk. nr. 50

Sisukord

 

1. Üldsätted. 2

2. Kooli päevakava. 2

2.4. Õppetundide kellaajad. 2

2.5. Väljaspool ainetunde. 2

2.6. Pikapäevarühma töö. 2

2.7. Ringide töö. 2

2.8. Korrapidamine koolimajas. 2

2.9. Toitlustamine kooli sööklas. 3

2.10. Riidehoiu kasutamise reeglid. 3

3. Õpikute, tööraamatute, töövihikute kasutamise ja koolile tagastamise kord. 3

4. Kooli ruumide, rajatiste, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutamise kord õpilastele õppekavavälises tegevuses. 3

5.Turvalisus koolis. 4

6. Nõuded õpilase käitumisele. 5

6.1. Õigused. 5

6.2. Üldnõuded õpilaste käitumisele. 5

6.3. Tunnis. 6

6.4. Vahetunnis. 6

6.5. Sööklas. 7

6.6. Üritustel 7

7. Hindamisest teavitamise kord 7

8.Tunnustamine. 7

9. Mõjutusvahendid. 7

10 Õpilaspileti kasutamise kord 8

11. Riietus. 8

12. Hilinemised ja puudumised. 8

13. Lõppsätted. 9

 

1. Üldsätted

1.1 Laupa Põhikooli (edaspidi: kooli) kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks (PGS § 68 lg 1; PGS § 74 lg 1).

1.2 Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli veebilehel ning asub ka õpilastele nähtavas kohas kooli infostendil (PGS § 69 lg 1, lg 2).

2. Kooli päevakava (seaduslik alus PGS § 55 lg 4)

2.1 Koolimaja uksed avatakse kell 7.30 ja suletakse 17.00.

2.2 Õppetöö algab kell 8.25.

2.3 Info õppetöö aegade kohta on kooli kodulehel.

2.4. Õppetundide kellaajad:

 1.tund |

 08.25 - 09.10

 2.tund |

 09.20 - 10.05

 3.tund

 Söögivahetund 1.-6. klass

 10.15 - 11.00

 4.tund |

 11.20 - 12.05

Söögivahetund 7.-9. klass

 

 5.tund |

 12.25 - 13.10

 6.tund |

 13.20 - 14.05

 7.tund |

 14.15 - 15.00

 8.tund |

 15.10 - 15.55

2.5. Väljaspool ainetunde:

2.5.1 töötavad ringid;

2.5.2 toimuvad konsultatsioonid;

2.5.3 töötab pikapäevarühm;

2.5.4 toimuvad õppenõukogu koosolekud ja töökoosolekud;

2.5.5 toimuvad koolipeod, õppekäigud, õpilasüritused, klassiõhtud jms.

2.5.6 Aineõpetajate konsultatsiooni- ning järelevastamise tundide ajad on üleval kooli veebilehel ja õpilaste stendil.

2.5.7 Kõneravi ja õpiabi tunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile.

2.6. Pikapäevarühma töö

2.6.1 Pikapäevarühmas osalevad 1.- 4. klassi õpilased.

2.6.2 Pikapäevarühma tööd juhivad pikapäevarühma õpetajad.

2.6.3 Pikapäevarühma tunnid on kajastatud tunniplaanis.

2.6.4 Pikapäevarühma õpetaja saadab lapsed oodet sööma ja lõunasele Türi bussile.

2.7. Ringide töö

2.7.1 Ringide tööajad on kajastatud tunniplaanis.

2.8. Korrapidamine koolimajas

2.8.1 Kogu kooliperel on kohustus hoida kooli vara, hoolitseda koolimaja ja selle territooriumi puhtuse eest.

2.8.2 Koolimajas peavad korda õpetajad, igal korrusel üks õpetaja. Korrapidamine toimub vastavalt ajakavale, mis on õpetajate toas stendil.

2.8.3 Korrapidaja-õpetaja peab korda koolipäeva algusest 6.tunni lõpuni.

2.9. Toitlustamine kooli sööklas

2.9.1 Koolilõuna on õpilastele tasuta.

2.9.2 Kooli sööklat teavitavad puudujatest selleks määratud õpilased igast klassist peale esimest tundi.

2.9.3 Koolis võimaldatakse õpilastele oodet. Oote maksumuse kehtestab söökla õppeaasta alguses. Raha tasutakse eelneva nädala lõpuks kooli kantseleisse, tasaarveldamine toimub vastavalt tegelikule söögikordade arvule.

2.9.4 Õpilane läheb sööma  koos oma klassiga aineõpetaja või klassijuhataja saatel.

2.9.5 Õpilane arvestab toitu võttes kõigi lauas olijatega.

2.9.6 Õpilane austab lauakombeid.

2.9.7 Õpilane lahkub lauast kaasõpilasi segamata ja toitu kaasa võtmata.

2.10. Riidehoiu kasutamise reeglid

2.10.1 Õpilaste riidehoidu reeglina ei lukustata.

2.10.2 Riidehoidu jäetakse üleriided ning välisjalanõud.

2.10.3 Riidehoidu ei jäeta raha, dokumente ega väärtesemeid.

2.10.4 Riidehoius ei viibita vahetundide ajal.

2.10.5 Riidehoius hoitakse korda.

3. Õpikute, tööraamatute, töövihikute kasutamise ja koolile tagastamise kord

(seaduslik alus PGS § 20 lg 2)

3.1 Põhikooli õpilastele on töövihikud ja õpikud tasuta.

3.2 Õppekava läbimiseks vajalikud õpikud, tööraamatud, töövihikud saab õpilane õppeaasta alguses aineõpetajalt.

3.3 Õpilane paneb õpikutele, töövihikutele ja vihikutele ümber kattepaberid ja kirjutab sisse oma nime.

3.4 Õpilane hoiab korralikult talle välja antud õppevahendeid, lõhkumise korral parandab rikutud õppevahendi, kaotamise korral hüvitab või asendab need kokkuleppel lapsevanemaga  seaduses ette nähtud korras.

3.5 Õpilane tagastab õppeperioodi lõpus enne klassitunnistuse kättesaamist (või koolist lahkumisel) õpikud (välja arvatud tööraamatud, töövihikud) õpetajale.

3.6 Lõpuklassi või koolist lahkuv õpilane saab ringkäigulehele allkirjad siis, kui kõik õpikud ja muu kooli vara on tagastatud.

3.7 Klassijuhatajal, aineõpetajatel ja kooli juhtkonnal on õigus kontrollida laenutatud õppekirjanduse olemasolu ja korrasolekut.

4. Kooli ruumide, rajatiste, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutamise kord õpilastele õppekavavälises tegevuses

4.1 Kooli ruumide, rajatiste, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutusse andmisel lähtutakse PGS § 40 lg 2 ja kooli põhimäärusest, need on õppekava toetavateks tegevusteks tasuta.

4.2 Kool annab rajatisi, ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kasutamisse lepinguga. Leping võib olla suuline või kirjalik vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele. Lepingu koolipoolseks esindajaks on direktor.

5. Turvalisus koolis (seaduslik alus PGS § 44 lg 2 ja 3)

Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise ning nende juhtumite lahendamise kord

 

Juhtum

Õpilase tegevus

Koolitöötaja tegevus

Märkused

Tulekahju

*tegutse vastavalt

tuleohutusjuhenditele

*tegutse vastavalt

tuleohutusjuhenditele

 

Õpilase või

täiskasvanu teadvuse

kaotus / kukkumine

*helista 112

*täiskasvanu abi

otsimine

*ära muuda kannatanu asendit

*kui oskad, alusta

Esmaabi andmisega

*hinda olukorda

*helista 112

*alusta esmaabi andmist

või otsi esmaabi andja

Täiskasvanud

jälgivad, et

oleks tagatud

kord

Õpilase või

täiskasvanu suitsiid (katse)

*helista 112

*teavita täiskasvanut

*helista 112

* vajadusel anna

esmaabi

 

Rasked traumad: suur verejooks,  luumurd

*helista 112

*otsi abi

* peata verejooks

*kiire esmaabi

*peata verejooks

*ära liiguta kannatanut

 

Surmajuhtum

*helista 112

* teavita täiskasvanut

*helista 112

*teavita direktorit,

õpetajat.

* kriisigrupp teavitab

lapsevanemaid, koolis olevaid õdesid-vendi,

klassikaaslasi,

koolitöötajaid

 

Väljaspool kooli

territooriumi

toimunud õnnetus

(ekskursioon, matk

jne )

*võimalusel helista

112

*kui oskad, anna

esmaabi

* teavita täiskasvanut

*helista 112

*anna esmaabi

* teavita kooli juhtkonda

väljaspool

Eestit uuri

järele hädaabi

telefoni

number

Tulistamine

*helista 112

*kui ei saa rääkida

jäta telefon avatuks,

lootuses, et teave

asukohast ja

toimuvast jõuab

päästeametisse

*või saada

sõnum112

*säilita rahu

*võimalusel ära

suhtle tulistajaga ega

ärrita teda

*helista 112

*võimalusel vii õpilased eemale, *teavita kiiresti asjaosaliste peresid

 

Õpilaste kadumine

 

* teavita täiskasvanut

*teavita politseid

*kooli juhtkonda

*lapsevanemat

 

Vägivaldne

sissetungija

 

 

*teavita täiskasvanut

*säilita rahu

* võimalusel ära

suhtle sissetungijaga

ega ärrita teda

*püüa sissetungijat

rahustada

*vajadusel kutsu abi

*vajadusel helista 112

* teavita direktorit

Õpilased

lahkuvad

ruumist

Vägivaldne õpilane

 

*teavita täiskasvanut

* püüa võimalusel

olukorda lahendada

 

*püüa vägivallatsejat

korrale kutsuda

*teavita klassijuhatajat

* klassijuhataja

informeerib direktorit,

vajadusel ka

lastekaitsetöötajat

 

Alkoholi ja

narkootikumide

tarvitamine

 

* teavita kahtlusest

klassijuhatajat või

õpetajat

 

* teavita politseid ja

direktorit

 

 

5.1 Võõrastel on koolimajas liikumine lubatud ainult kooli juhtkonna (direktor, õppealajuhataja) loal.

6. Nõuded õpilase käitumisele

6.1. Õigused (seaduslik alus PGS § 15 lg 4)

Õpilase õigus:

6.1.1 saada kooli juhtkonnalt ja õpetajatelt teavet koolikorralduse, õppimisvõimaluste ja hindamise kohta;

6.1.2 saada ainealast konsultatsiooni õpetaja üldtööaja piires;

6.1.3 saada õpiabi;

6.1.4 osaleda aine- ja huviringide töös;

6.1.5 osaleda pikapäevarühma töös;

6.1.6 osaleda ühiskondlikes liikumistes ja seltsides koolis ning väljaspool kooli;

6.1.7 kasutada klassivälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi jm vahendeid;

6.1.8 olla valitud õpilasesindusse;

6.1.9 pöörduda probleemi ilmnemise puhul aineõpetaja, klassijuhataja ja/või kooli juhtkonna poole;

6.1.10 saada tunnustust väljapaistvate tulemuste eest õppetöös ja klassivälises tegevuses;

6.1.11 parandada mitterahuldavat hinnet.

6.2. Üldnõuded õpilaste käitumisele

6.2.1 Õpilane juhindub oma käitumises õigus- ja haldusaktidest, samuti headest kommetest ja tavadest ning riiklike õppekavade üldosas sätestatud alusväärtustest, mis on detailsemalt lahti kirjutatud kooli õppekavas. Kui õpilane kahtleb, missugust käitumisviisi valida, pöördub ta, vältimaks nõuete rikkumist, abi saamiseks õpetaja poole.

6.2.2 Õpilane peab käituma eetiliselt ning järgima üldtunnustatud väärtusi, kõlbluspõhimõtteid ning üldkehtivaid moraalinorme.

6.2.4 Õpilane peab lugu kaasinimestest  ja oma koolist, on viisakas, täidab lubadusi, ei naeruväärista kedagi, ei kiusa ega narri. Õpilane tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest, hoiab puhtust ja korda. Õpilane järgib kõlbelisi tõekspidamisi ning häid käitumistavasid.

6.2.5 Õpilane ei tohi omada ega tarvitada tubakatooteid, alkoholi ega narkootikume. Neid tegevusi käsitletakse haldusõigusseaduse rikkumisena.

6.2.6 Kooli on keelatud kaasa võtta tule-, tervise- ja eluohtlikena käsitlevaid esemeid.

6.2.7 Kui õpilane on tekitanud koolile materiaalse kahju (lõhutud mööbel, inventar jms) on lapsevanem kohustatud selle koolile hüvitama.

6.3. Tunnis

6.3.1 Õpilane tuleb tundi õigeaegselt vastavalt oma klassi tunniplaanile ning on valmis kella helisedes tundi alustama.

6.3.2 Tunni alguses tõuseb õpilane püsti.

6.3.3 Õpilane võtab iga päev kaasa tundideks vajalikud õppematerjalid ja töövahendid ning ei kasuta luba küsimata teistele kuuluvaid asju.

6.3.4 Õpilane õpib igaks tunniks. Kui õpilasel on kodune ülesanne tegemata, teavitab ta sellest õpetajat tunni alguses ja põhjendab tegemata jätmist.

6.3.5 Õpilane ei lahku tunni ajal omavoliliselt klassiruumist.

6.3.6 Õpilane on tähelepanelik, töökas ega sega õppimisel teisi õpilasi ja õpetajat.

6.3.7 Õpilased istuvad tunnis kohtadel, mis on kokkuleppel õpetajaga kindlaks määratud.

6.3.8 Õpilased vastutavad oma töökoha korrasoleku eest; hoiavad puhtust klassiruumis, ei joonista ega kirjuta laudadele, ei lõhu mööblit jms.

6.3.9 Kehalisest kasvatusest vabastatud õpilane viibib tunni ajal oma klassi juures ja täidab õpetaja poolt antud ülesandeid. Pikemaajalisel vabastusel on vajalik eriarsti tõend konkreetsete soovitustega.

6.3.10 Õpilasel peab olema õpilaspäevik või e-kooli konto, mida kasutatakse igal koolipäeval.

6.3.11 Mobiiltelefon lülitatakse tundide ajaks välja (või hääletu peale) ja hoitakse koolikotis. Muidki elektroonilisi vahendeid (nutitelefon, kalkulaator, süle- või tahvelarvuti, MP3-mängija jms.) tohib kasutada ainult õpetaja loal.

6.3.12 Filmimine, pildistamine ja teksti salvestamine on koolis ilma loata keelatud.

6.3.13 Kaasõpilasi ja koolipersonali häirivaid esemeid võib õpetaja võtta hoiule ja tagastada koolipäeva lõpus.

6.3.13 Kaasõpilasi ohustavad esemed (terariistad, pürotehnika, tikud jms) ja keelatud ained (alkohol, tubakatooted jms) tagastatakse ainult lapsevanemale.

6.3.14 Õpilane räägib nii õpetaja kui kaasõpilastega viisakalt.

6.3.15 Tunni ajal õpilane ei söö, joo ega näri nätsu.

6.4. Vahetunnis

6.4.1 Õpilasel on õigus vahetunnile.

6.4.2 Õpilane täidab vahetunnis korrapidajaõpetaja  ja teiste koolitöötajate  korraldusi.

6.4.3 Õpilane arvestab koridoris liikudes teiste õpilastega.

6.4.4 Jooksmine, tõuklemine ja karjumine koridorides või treppidel on keelatud.

6.4.5 Õpilane ei jäta koolikotti vahetunniks koridori seina äärde, vaid viib selle järgmise tunni klassi oma kohale.

6.4.6 Õpilane võib sobivatel ilmastikutingimustel olla ka kooli õues või rõdul.

6.5. Sööklas

6.5.1 Enne söömist pesevad õpilased käsi.

6.5.2 Sööklas einestatakse klassile ettenähtud kohas koos klassijuhatajaga.

6.5.3 Söömisel järgitakse üldkehtivaid lauakombeid, ei lärmata ega segata teisi sööjaid.

6.6. Üritustel

6.6.1 Õpilane istub või seisab klassile kindlaksmääratud kohas.

6.6.2 Mobiiltelefonid on hääletud või välja lülitatud.

6.6.3 Järgitakse üldkehtivaid käitumisreegleid.

7. Hindamisest teavitamisekord (seaduslik alus PGS § 19 lg 4, § 29 lg 49)

7.1  Õpilase hindamisel lähtutakse kooli  hindamisjuhendist.

7.2  Õpilase hindamisest teavitamisel lähtub kool haldusmenetluse seadusest § 25- § 32.

7.3 Õpilast ja tema vanemat teavitab kool hindamisest e-kooli vahendusel.

7.4 Vajadusel teavitab kool õpilast ja vanemat hindamisest hinnetelehe kaudu paberkandjal.

8. Tunnustamine

8.1 Õpilast tunnustatakse ja tänatakse:

8.1.1 heade ja väga heade tulemuste eest õppetöös;

8.1.2 klassi või kooli eduka esindamise eest väljaspool kooli;

8.1.3 aktiivse tunni- ja koolivälise tegevuse eest;

8.1.4 silmapaistva heateo eest;

8.1.5 õpilaste tunnustamist puudutavad käskkirjad vormistatakse klassijuhatajate,  aineõpetajate või teiste kooli töötajate ettepanekul.

8.2 Tunnustused:

8.2.1 aineõpetaja või klassijuhataja suuline kiitus;

8.2.2 aineõpetaja või klassijuhataja kirjalik tänu või kiitus;

8.2.3 õpilase tunnustamine kooli kodulehel ja kooli stendil;

8.2.4 direktori suuline kiitus õpilase nimetamisega üldkogunemisel;

8.2.5 direktori käskkirjaga tunnustamine;

8.2.6 kooli tänukiri või kiituskiri;

8.2.7 kooli tänukiri lapsevanemale;

8.2.9 preemiaekskursioon või –päev;

8.2.10 arengupreemia;

8.2.11 direktori vastuvõtt õpilastele ja vanematele õppeaasta lõpul;

8.2.12 õpilase esitamine autasustamiseks valla või maakonna tasandil.

 

9. Mõjutusvahendid

9.1 Vestlus õpilasega, millele järgneb suuline hoiatus.

9.2 Märkus õpilaspäevikus (e-koolis).

9.3 Tunnist väljasaatmine (seejärel vestlus, hoiatus, probleemile lahenduse otsimine, fikseerib klassijuhataja, õppealajuhataja) koos kohustusega viibida õpetaja määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused.

9.4 Õpilase käitumise arutamine lapsevanemaga.

9.5 Ajutine keeld võtta osa tunnivälisest tegevusest koolis.

9.6 Õpilase probleemide arutamine õppenõukogus, vajadusel hoolekogus.

9.7 Noomitus direktori käskkirjaga.

9.8 Käitumishinde alandamine.

9.9 Õppenõukogu otsusel ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.

9.10 Tugisüsteemi väljatöötamine klassijuhataja, lapsevanema, lastekaitsetöötaja ja õppeala- juhataja koostöös.

9.11 Tunnikülastuslehe rakendamine.

9.12 Soovitus lapsevanemale õpilase suunamiseks erialaspetsialisti poole (psühholoog, logopeed, pereterapeut, psühhiaater).

9.13 Koolist väljaheitmine vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

 

10. Õpilaspileti kasutamise kord (seaduslik alus HTM määrus nr.42)

10.1 Õpilaspilet on õpilase koolis õppimist tõendav dokument, mis antakse õpilasele välja õpilase arvamisel kooli õpilaste nimekirja.

10.2 Õpilaspilet võib olla isikut tõendavaks dokumendiks.

10.3 Õpilasel või lapsevanemal on õigus taotleda uut õpilaspiletit, kui:

10.3.1 õpilaspilet on rikutud, hävinud, kadunud või varastatud;

10.3.2 õpilase nimi on muutunud.

10.4 Kool korraldab uue õpilaspileti väljaandmise juhul, kui muutuvad kooli andmed.

11. Riietus

11.1 Igapäevaselt kannab õpilane koolis aastaajale vastavat puhast ning korrektset riietust.

11.2 Kehalise kasvatuse tunnis ja sportlikel üritustel on kohustuslik kanda spordiriietust.

11.3 Kooli ruumides ei kanta välisriideid, sh mütsi, kindaid ja kapuutsi.

11.4 Aktusel, eksamil ning muudel pidulikel sündmustel kantakse korrektset pidulikku  riietust.

11.5 Õpilased kannavad kooli siseruumides  vahetusjalatseid. Vahetusjalanõudeks ei

sobi spordijalatsid ega jalanõud, mis määrivad põrandat.

11.6 Kooli esindamisel ja pidulikel üritustel on soovitav kanda koolivormi.

 

12. Hilinemised ja puudumised (seaduslik alus PGS § 35 lg 3)

12.1 Õpilane ei hiline mõjuva põhjuseta tundi. Hilinemisel ta vabandab.

12.2 Korduv põhjuseta hilinemine on karistatav direktori käskkirja või käitumishinde alandamisega.

12.3 Õpilasel on lubatud õppetööst puududa üksnes mõjuvatel põhjustel:

12.3.1 haigestumine või arsti juures käimine;

12.3.2 läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud;

12.3.3 olulised perekondlikud põhjused;

12.3.4 kooli poolt lubatud juhul: osalemine võistlustel, olümpiaadidel, konkurssidel vms.

12.4 Kooli esindavatel üritusel osalevate õpilaste nimekirja esitab vastav õpetaja õppejuhile hiljemalt 2 päeva enne ürituse toimumist. Vastav nimekiri pannakse õpetajate toa stendile.

12.5 Kooli juhtkonnal on õigus õpilase osalemine üritusel keelata halva õppeedukuse ja käitumise korral.

12.6 Lapsevanem on kohustatud õpilase puudumisest ja selle põhjusest teavitama klassijuhatajat puudumise esimesel päeval (e-kooli kaudu või telefoni teel). Lapsevanem esitab klassijuhatajale tõendi lapse koolist puudumise kohta hiljemalt teisel päeval pärast puudumise lõppemist.

12.7 Kui lapsevanem ei ole puudumise päeval kooli puudumisest teavitanud, võtab klassijuhataja ühendust lapsevanemaga puudumise põhjuse selgitamiseks e-kooli kaudu või telefoni teel. Kui koolil ei õnnestu teisel päeval lapse puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool kohaliku omavalitsuse spetsialisti lapse koolist puudumisest.

12.8 Pikemaajalise puudumise või vabastuse korral on vajalik esitad eriarsti tõend

12.9 Pikemaajalisel kodustel põhjustel puudumise korral (perereisid) tuleb see eelnevalt kokku leppida aineõpetajatega.

 

12.8 Õppepäeva jooksul võib õpilane koolist lahkuda vaid klassijuhataja, direktori või õppejuhi loal.

12.9 Põhjusega puudumiseks loetakse puudumist, mille kohta on vanema või arsti tõend, kooli juhtkonna või vastava aineõpetaja luba. Kõigil muudel juhtudel on tegemist põhjuseta puudumisega.

12.10 Põhjuseta puudumise eest karistatakse õpilast direktori käskkirjaga.

 

13. Lõppsätted

Laupa Põhikooli kodukord jõustub 1. septembrist 2018.

 

 

2.7. Ringide töö. 2

2.8. Korrapidamine koolimajas. 2

2.9. Toitlustamine kooli sööklas. 3

2.10. Riidehoiu kasutamise reeglid. 3

3. Õpikute, tööraamatute, töövihikute kasutamise ja koolile tagastamise kord. 3

4. Kooli ruumide, rajatiste, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutamise kord õpilastele õppekavavälises tegevuses. 3

5.Turvalisus koolis. 4

6. Nõuded õpilase käitumisele. 5

6.1. Õigused. 5

6.2. Üldnõuded õpilaste käitumisele. 5

6.3. Tunnis. 6

6.4. Vahetunnis. 6

6.5. Sööklas. 7

6.6. Üritustel 7

7. Hindamisest teavitamise kord 7

8.Tunnustamine. 7

9. Mõjutusvahendid. 7

10 Õpilaspileti kasutamise kord 8

11. Riietus. 8

12. Hilinemised ja puudumised. 8

13. Lõppsätted. 9

 

1. Üldsätted

1.1 Laupa Põhikooli (edaspidi: kooli) kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks (PGS § 68 lg 1; PGS § 74 lg 1).

1.2 Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli veebilehel ning asub ka õpilastele nähtavas kohas kooli infostendil (PGS § 69 lg 1, lg 2).

2. Kooli päevakava (seaduslik alus PGS § 55 lg 4)

2.1 Koolimaja uksed avatakse kell 7.30 ja suletakse 17.00.

2.2 Õppetöö algab kell 8.25.

2.3 Info õppetöö aegade kohta on kooli kodulehel.

2.4. Õppetundide kellaajad:

2.5. Väljaspool ainetunde:

2.5.1 töötavad ringid;

2.5.2 toimuvad konsultatsioonid;

2.5.3 töötab pikapäevarühm;

2.5.4 toimuvad õppenõukogu koosolekud ja töökoosolekud;

2.5.5 toimuvad koolipeod, õppekäigud, õpilasüritused, klassiõhtud jms.

2.5.6 Aineõpetajate konsultatsiooni- ning järelevastamise tundide ajad on üleval kooli veebilehel ja õpilaste stendil.

2.5.7 Kõneravi ja õpiabi tunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile.

2.6. Pikapäevarühma töö

2.6.1 Pikapäevarühmas osalevad 1.- 4. klassi õpilased.

2.6.2 Pikapäevarühma tööd juhivad pikapäevarühma õpetajad.

2.6.3 Pikapäevarühma tunnid on kajastatud tunniplaanis.

2.6.4 Pikapäevarühma õpetaja saadab lapsed oodet sööma ja lõunasele Türi bussile.

2.7. Ringide töö

2.7.1 Ringide tööajad on kajastatud tunniplaanis.

2.8. Korrapidamine koolimajas

2.8.1 Kogu kooliperel on kohustus hoida kooli vara, hoolitseda koolimaja ja selle territooriumi puhtuse eest.

2.8.2 Koolimajas peavad korda õpetajad, igal korrusel üks õpetaja. Korrapidamine toimub vastavalt ajakavale, mis on õpetajate toas stendil.

2.8.3 Korrapidaja-õpetaja peab korda koolipäeva algusest 6.tunni lõpuni.

2.9. Toitlustamine kooli sööklas

2.9.1 Koolilõuna on õpilastele tasuta.

2.9.2 Kooli sööklat teavitavad puudujatest selleks määratud õpilased igast klassist peale esimest tundi.

2.9.3 Koolis võimaldatakse õpilastele oodet. Oote maksumuse kehtestab söökla õppeaasta alguses. Raha tasutakse eelneva nädala lõpuks kooli kantseleisse, tasaarveldamine toimub vastavalt tegelikule söögikordade arvule.

2.9.4 Õpilane läheb sööma  koos oma klassiga aineõpetaja või klassijuhataja saatel.

2.9.5 Õpilane arvestab toitu võttes kõigi lauas olijatega.

2.9.6 Õpilane austab lauakombeid.

2.9.7 Õpilane lahkub lauast kaasõpilasi segamata ja toitu kaasa võtmata.

2.10. Riidehoiu kasutamise reeglid

2.10.1 Õpilaste riidehoidu reeglina ei lukustata.

2.10.2 Riidehoidu jäetakse üleriided ning välisjalanõud.

2.10.3 Riidehoidu ei jäeta raha, dokumente ega väärtesemeid.

2.10.4 Riidehoius ei viibita vahetundide ajal.

2.10.5 Riidehoius hoitakse korda.

3. Õpikute, tööraamatute, töövihikute kasutamise ja koolile tagastamise kord

(seaduslik alus PGS § 20 lg 2)

3.1 Põhikooli õpilastele on töövihikud ja õpikud tasuta.

3.2 Õppekava läbimiseks vajalikud õpikud, tööraamatud, töövihikud saab õpilane õppeaasta alguses aineõpetajalt.

3.3 Õpilane paneb õpikutele, töövihikutele ja vihikutele ümber kattepaberid ja kirjutab sisse oma nime.

3.4 Õpilane hoiab korralikult talle välja antud õppevahendeid, lõhkumise korral parandab rikutud õppevahendi, kaotamise korral hüvitab või asendab need kokkuleppel lapsevanemaga  seaduses ette nähtud korras.

3.5 Õpilane tagastab õppeperioodi lõpus enne klassitunnistuse kättesaamist (või koolist lahkumisel) õpikud (välja arvatud tööraamatud, töövihikud) õpetajale.

3.6 Lõpuklassi või koolist lahkuv õpilane saab ringkäigulehele allkirjad siis, kui kõik õpikud ja muu kooli vara on tagastatud.

3.7 Klassijuhatajal, aineõpetajatel ja kooli juhtkonnal on õigus kontrollida laenutatud õppekirjanduse olemasolu ja korrasolekut.

4. Kooli ruumide, rajatiste, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutamise kord õpilastele õppekavavälises tegevuses

4.1 Kooli ruumide, rajatiste, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutusse andmisel lähtutakse PGS § 40 lg 2 ja kooli põhimäärusest, need on õppekava toetavateks tegevusteks tasuta.

4.2 Kool annab rajatisi, ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kasutamisse lepinguga. Leping võib olla suuline või kirjalik vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele. Lepingu koolipoolseks esindajaks on direktor.

5. Turvalisus koolis (seaduslik alus PGS § 44 lg 2 ja 3)

Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise ning nende juhtumite lahendamise kord

 

Juhtum

Õpilase tegevus

Koolitöötaja tegevus

Märkused

Tulekahju

*tegutse vastavalt

tuleohutusjuhenditele

*tegutse vastavalt

tuleohutusjuhenditele

 

Õpilase või

täiskasvanu teadvuse

kaotus / kukkumine

*helista 112

*täiskasvanu abi

otsimine

*ära muuda kannatanu asendit

*kui oskad, alusta

Esmaabi andmisega

*hinda olukorda

*helista 112

*alusta esmaabi andmist

või otsi esmaabi andja

Täiskasvanud

jälgivad, et

oleks tagatud

kord

Õpilase või

täiskasvanu suitsiid (katse)

*helista 112

*teavita täiskasvanut

*helista 112

* vajadusel anna

esmaabi

 

Rasked traumad: suur verejooks,  luumurd

*helista 112

*otsi abi

* peata verejooks

*kiire esmaabi

*peata verejooks

*ära liiguta kannatanut

 

Surmajuhtum

*helista 112

* teavita täiskasvanut

*helista 112

*teavita direktorit,

õpetajat.

* kriisigrupp teavitab

lapsevanemaid, koolis olevaid õdesid-vendi,

klassikaaslasi,

koolitöötajaid

 

Väljaspool kooli

territooriumi

toimunud õnnetus

(ekskursioon, matk

jne )

*võimalusel helista

112

*kui oskad, anna

esmaabi

* teavita täiskasvanut

*helista 112

*anna esmaabi

* teavita kooli juhtkonda

väljaspool

Eestit uuri

järele hädaabi

telefoni

number

Tulistamine

*helista 112

*kui ei saa rääkida

jäta telefon avatuks,

lootuses, et teave

asukohast ja

toimuvast jõuab

päästeametisse

*või saada

sõnum112

*säilita rahu

*võimalusel ära

suhtle tulistajaga ega

ärrita teda

*helista 112

*võimalusel vii õpilased eemale, *teavita kiiresti asjaosaliste peresid

 

Õpilaste kadumine

 

* teavita täiskasvanut

*teavita politseid

*kooli juhtkonda

*lapsevanemat

 

Vägivaldne

sissetungija

 

 

*teavita täiskasvanut

*säilita rahu

* võimalusel ära

suhtle sissetungijaga

ega ärrita teda

*püüa sissetungijat

rahustada

*vajadusel kutsu abi

*vajadusel helista 112

* teavita direktorit

Õpilased

lahkuvad

ruumist

Vägivaldne õpilane

 

*teavita täiskasvanut

* püüa võimalusel

olukorda lahendada

 

*püüa vägivallatsejat

korrale kutsuda

*teavita klassijuhatajat

* klassijuhataja

informeerib direktorit,

vajadusel ka

lastekaitsetöötajat

 

Alkoholi ja

narkootikumide

tarvitamine

 

* teavita kahtlusest

klassijuhatajat või

õpetajat

 

* teavita politseid ja

direktorit

 

 

5.1 Võõrastel on koolimajas liikumine lubatud ainult kooli juhtkonna (direktor, õppealajuhataja) loal.

6. Nõuded õpilase käitumisele

6.1. Õigused (seaduslik alus PGS § 15 lg 4)

Õpilase õigus:

6.1.1 saada kooli juhtkonnalt ja õpetajatelt teavet koolikorralduse, õppimisvõimaluste ja hindamise kohta;

6.1.2 saada ainealast konsultatsiooni õpetaja üldtööaja piires;

6.1.3 saada õpiabi;

6.1.4 osaleda aine- ja huviringide töös;

6.1.5 osaleda pikapäevarühma töös;

6.1.6 osaleda ühiskondlikes liikumistes ja seltsides koolis ning väljaspool kooli;

6.1.7 kasutada klassivälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi jm vahendeid;

6.1.8 olla valitud õpilasesindusse;

6.1.9 pöörduda probleemi ilmnemise puhul aineõpetaja, klassijuhataja ja/või kooli juhtkonna poole;

6.1.10 saada tunnustust väljapaistvate tulemuste eest õppetöös ja klassivälises tegevuses;

6.1.11 parandada mitterahuldavat hinnet.

6.2. Üldnõuded õpilaste käitumisele

6.2.1 Õpilane juhindub oma käitumises õigus- ja haldusaktidest, samuti headest kommetest ja tavadest ning riiklike õppekavade üldosas sätestatud alusväärtustest, mis on detailsemalt lahti kirjutatud kooli õppekavas. Kui õpilane kahtleb, missugust käitumisviisi valida, pöördub ta, vältimaks nõuete rikkumist, abi saamiseks õpetaja poole.

6.2.2 Õpilane peab käituma eetiliselt ning järgima üldtunnustatud väärtusi, kõlbluspõhimõtteid ning üldkehtivaid moraalinorme.

6.2.4 Õpilane peab lugu kaasinimestest  ja oma koolist, on viisakas, täidab lubadusi, ei naeruväärista kedagi, ei kiusa ega narri. Õpilane tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest, hoiab puhtust ja korda. Õpilane järgib kõlbelisi tõekspidamisi ning häid käitumistavasid.

6.2.5 Õpilane ei tohi omada ega tarvitada tubakatooteid, alkoholi ega narkootikume. Neid tegevusi käsitletakse haldusõigusseaduse rikkumisena.

6.2.6 Kooli on keelatud kaasa võtta tule-, tervise- ja eluohtlikena käsitlevaid esemeid.

6.2.7 Kui õpilane on tekitanud koolile materiaalse kahju (lõhutud mööbel, inventar jms) on lapsevanem kohustatud selle koolile hüvitama.

6.3. Tunnis

6.3.1 Õpilane tuleb tundi õigeaegselt vastavalt oma klassi tunniplaanile ning on valmis kella helisedes tundi alustama.

6.3.2 Tunni alguses tõuseb õpilane püsti.

6.3.3 Õpilane võtab iga päev kaasa tundideks vajalikud õppematerjalid ja töövahendid ning ei kasuta luba küsimata teistele kuuluvaid asju.

6.3.4 Õpilane õpib igaks tunniks. Kui õpilasel on kodune ülesanne tegemata, teavitab ta sellest õpetajat tunni alguses ja põhjendab tegemata jätmist.

6.3.5 Õpilane ei lahku tunni ajal omavoliliselt klassiruumist.

6.3.6 Õpilane on tähelepanelik, töökas ega sega õppimisel teisi õpilasi ja õpetajat.

6.3.7 Õpilased istuvad tunnis kohtadel, mis on kokkuleppel õpetajaga kindlaks määratud.

6.3.8 Õpilased vastutavad oma töökoha korrasoleku eest; hoiavad puhtust klassiruumis, ei joonista ega kirjuta laudadele, ei lõhu mööblit jms.

6.3.9 Kehalisest kasvatusest vabastatud õpilane viibib tunni ajal oma klassi juures ja täidab õpetaja poolt antud ülesandeid. Pikemaajalisel vabastusel on vajalik eriarsti tõend konkreetsete soovitustega.

6.3.10 Õpilasel peab olema õpilaspäevik või e-kooli konto, mida kasutatakse igal koolipäeval.

6.3.11 Mobiiltelefon lülitatakse tundide ajaks välja (või hääletu peale) ja hoitakse koolikotis. Muidki elektroonilisi vahendeid (nutitelefon, kalkulaator, süle- või tahvelarvuti, MP3-mängija jms.) tohib kasutada ainult õpetaja loal.

6.3.12 Filmimine, pildistamine ja teksti salvestamine on koolis ilma loata keelatud.

6.3.13 Kaasõpilasi ja koolipersonali häirivaid esemeid võib õpetaja võtta hoiule ja tagastada koolipäeva lõpus.

6.3.13 Kaasõpilasi ohustavad esemed (terariistad, pürotehnika, tikud jms) ja keelatud ained (alkohol, tubakatooted jms) tagastatakse ainult lapsevanemale.

6.3.14 Õpilane räägib nii õpetaja kui kaasõpilastega viisakalt.

6.3.15 Tunni ajal õpilane ei söö, joo ega näri nätsu.

6.4. Vahetunnis

6.4.1 Õpilasel on õigus vahetunnile.

6.4.2 Õpilane täidab vahetunnis korrapidajaõpetaja  ja teiste koolitöötajate  korraldusi.

6.4.3 Õpilane arvestab koridoris liikudes teiste õpilastega.

6.4.4 Jooksmine, tõuklemine ja karjumine koridorides või treppidel on keelatud.

6.4.5 Õpilane ei jäta koolikotti vahetunniks koridori seina äärde, vaid viib selle järgmise tunni klassi oma kohale.

6.4.6 Õpilane võib sobivatel ilmastikutingimustel olla ka kooli õues või rõdul.

6.5. Sööklas

6.5.1 Enne söömist pesevad õpilased käsi.

6.5.2 Sööklas einestatakse klassile ettenähtud kohas koos klassijuhatajaga.

6.5.3 Söömisel järgitakse üldkehtivaid lauakombeid, ei lärmata ega segata teisi sööjaid.

6.6. Üritustel

6.6.1 Õpilane istub või seisab klassile kindlaksmääratud kohas.

6.6.2 Mobiiltelefonid on hääletud või välja lülitatud.

6.6.3 Järgitakse üldkehtivaid käitumisreegleid.

7. Hindamisest teavitamisekord (seaduslik alus PGS § 19 lg 4, § 29 lg 49)

7.1  Õpilase hindamisel lähtutakse kooli  hindamisjuhendist.

7.2  Õpilase hindamisest teavitamisel lähtub kool haldusmenetluse seadusest § 25- § 32.

7.3 Õpilast ja tema vanemat teavitab kool hindamisest e-kooli vahendusel.

7.4 Vajadusel teavitab kool õpilast ja vanemat hindamisest hinnetelehe kaudu paberkandjal.

8. Tunnustamine

8.1 Õpilast tunnustatakse ja tänatakse:

8.1.1 heade ja väga heade tulemuste eest õppetöös;

8.1.2 klassi või kooli eduka esindamise eest väljaspool kooli;

8.1.3 aktiivse tunni- ja koolivälise tegevuse eest;

8.1.4 silmapaistva heateo eest;

8.1.5 õpilaste tunnustamist puudutavad käskkirjad vormistatakse klassijuhatajate,  aineõpetajate või teiste kooli töötajate ettepanekul.

8.2 Tunnustused:

8.2.1 aineõpetaja või klassijuhataja suuline kiitus;

8.2.2 aineõpetaja või klassijuhataja kirjalik tänu või kiitus;

8.2.3 õpilase tunnustamine kooli kodulehel ja kooli stendil;

8.2.4 direktori suuline kiitus õpilase nimetamisega üldkogunemisel;

8.2.5 direktori käskkirjaga tunnustamine;

8.2.6 kooli tänukiri või kiituskiri;

8.2.7 kooli tänukiri lapsevanemale;

8.2.9 preemiaekskursioon või –päev;

8.2.10 arengupreemia;

8.2.11 direktori vastuvõtt õpilastele ja vanematele õppeaasta lõpul;

8.2.12 õpilase esitamine autasustamiseks valla või maakonna tasandil.

 

9. Mõjutusvahendid

9.1 Vestlus õpilasega, millele järgneb suuline hoiatus.

9.2 Märkus õpilaspäevikus (e-koolis).

9.3 Tunnist väljasaatmine (seejärel vestlus, hoiatus, probleemile lahenduse otsimine, fikseerib klassijuhataja, õppealajuhataja) koos kohustusega viibida õpetaja määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused.

9.4 Õpilase käitumise arutamine lapsevanemaga.

9.5 Ajutine keeld võtta osa tunnivälisest tegevusest koolis.

9.6 Õpilase probleemide arutamine õppenõukogus, vajadusel hoolekogus.

9.7 Noomitus direktori käskkirjaga.

9.8 Käitumishinde alandamine.

9.9 Õppenõukogu otsusel ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.

9.10 Tugisüsteemi väljatöötamine klassijuhataja, lapsevanema, lastekaitsetöötaja ja õppeala- juhataja koostöös.

9.11 Tunnikülastuslehe rakendamine.

9.12 Soovitus lapsevanemale õpilase suunamiseks erialaspetsialisti poole (psühholoog, logopeed, pereterapeut, psühhiaater).

9.13 Koolist väljaheitmine vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

 

10. Õpilaspileti kasutamise kord (seaduslik alus HTM määrus nr.42)

10.1 Õpilaspilet on õpilase koolis õppimist tõendav dokument, mis antakse õpilasele välja õpilase arvamisel kooli õpilaste nimekirja.

10.2 Õpilaspilet võib olla isikut tõendavaks dokumendiks.

10.3 Õpilasel või lapsevanemal on õigus taotleda uut õpilaspiletit, kui:

10.3.1 õpilaspilet on rikutud, hävinud, kadunud või varastatud;

10.3.2 õpilase nimi on muutunud.

10.4 Kool korraldab uue õpilaspileti väljaandmise juhul, kui muutuvad kooli andmed.

11. Riietus

11.1 Igapäevaselt kannab õpilane koolis aastaajale vastavat puhast ning korrektset riietust.

11.2 Kehalise kasvatuse tunnis ja sportlikel üritustel on kohustuslik kanda spordiriietust.

11.3 Kooli ruumides ei kanta välisriideid, sh mütsi, kindaid ja kapuutsi.

11.4 Aktusel, eksamil ning muudel pidulikel sündmustel kantakse korrektset pidulikku  riietust.

11.5 Õpilased kannavad kooli siseruumides  vahetusjalatseid. Vahetusjalanõudeks ei

sobi spordijalatsid ega jalanõud, mis määrivad põrandat.

11.6 Kooli esindamisel ja pidulikel üritustel on soovitav kanda koolivormi.

 

12. Hilinemised ja puudumised (seaduslik alus PGS § 35 lg 3)

12.1 Õpilane ei hiline mõjuva põhjuseta tundi. Hilinemisel ta vabandab.

12.2 Korduv põhjuseta hilinemine on karistatav direktori käskkirja või käitumishinde alandamisega.

12.3 Õpilasel on lubatud õppetööst puududa üksnes mõjuvatel põhjustel:

12.3.1 haigestumine või arsti juures käimine;

12.3.2 läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud;

12.3.3 olulised perekondlikud põhjused;

12.3.4 kooli poolt lubatud juhul: osalemine võistlustel, olümpiaadidel, konkurssidel vms.

12.4 Kooli esindavatel üritusel osalevate õpilaste nimekirja esitab vastav õpetaja õppejuhile hiljemalt 2 päeva enne ürituse toimumist. Vastav nimekiri pannakse õpetajate toa stendile.

12.5 Kooli juhtkonnal on õigus õpilase osalemine üritusel keelata halva õppeedukuse ja käitumise korral.

12.6 Lapsevanem on kohustatud õpilase puudumisest ja selle põhjusest teavitama klassijuhatajat puudumise esimesel päeval (e-kooli kaudu või telefoni teel). Lapsevanem esitab klassijuhatajale tõendi lapse koolist puudumise kohta hiljemalt teisel päeval pärast puudumise lõppemist.

12.7 Kui lapsevanem ei ole puudumise päeval kooli puudumisest teavitanud, võtab klassijuhataja ühendust lapsevanemaga puudumise põhjuse selgitamiseks e-kooli kaudu või telefoni teel. Kui koolil ei õnnestu teisel päeval lapse puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool kohaliku omavalitsuse spetsialisti lapse koolist puudumisest.

12.8 Pikemaajalise puudumise või vabastuse korral on vajalik esitad eriarsti tõend

12.9 Pikemaajalisel kodustel põhjustel puudumise korral (perereisid) tuleb see eelnevalt kokku leppida aineõpetajatega.

 

12.8 Õppepäeva jooksul võib õpilane koolist lahkuda vaid klassijuhataja, direktori või õppejuhi loal.

12.9 Põhjusega puudumiseks loetakse puudumist, mille kohta on vanema või arsti tõend, kooli juhtkonna või vastava aineõpetaja luba. Kõigil muudel juhtudel on tegemist põhjuseta puudumisega.

12.10 Põhjuseta puudumise eest karistatakse õpilast direktori käskkirjaga.

 

13. Lõppsätted

Laupa Põhikooli kodukord jõustub 1. septembrist 2018.

 

 

 1.tund |

 08.25 - 09.10

 2.tund |

 09.20 - 10.05

 3.tund

 Söögivahetund 1.-6. klass

 10.15 - 11.00

 4.tund |

 11.20 - 12.05

Söögivahetund 7.-9. klass

 

 5.tund |

 12.25 - 13.10

 6.tund |

 13.20 - 14.05

 7.tund |

 14.15 - 15.00

 8.tund |

 15.10 - 15.55